نویسنده = Hassan Emami
Modified and Adaptation of SEBAL Methodology for Estimating LSE from LDCM Data: Fars Province, Iran

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 27-44

Hassan Emami؛ AbdoReza Safari؛ Barat Mojaradi


A Hybrid Statistical IHS Image Fusion Method

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 29-40

Ali Reza Afary؛ Mohammad Javad Valdan Zoej؛ Hassan Emami