کلیدواژه‌ها = الگوریتم بهینهسازی نیروی مرکزی
الگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی چند هدفه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 10-19

حامد نجف زاده؛ سیدحمید ظهیری