دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1395 (90) 
بهینه سازی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم

صفحه 34-43

رضا زارعی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی