دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1394 (87) 
تاثیر ادغام ویژگی ها بر بهبود نرخ بازشناسی ارقام دستنویس فارسی

صفحه 66-75

حامد فضل اللهی آقاملک؛ سیّد محمّد رضوی؛ ناصر مهرشاد؛ غلامرضا نادعلی نیا چاری


کاهش اثر تداخل در سامانه ناوبری GPS با استفاده از شبکه عصبی چندلایه

صفحه 94-102

فاطمه شفیعی؛ سید محمدرضا موسوی میرکلائی؛ علی اصغر عابدی