دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-99 
زمانبندی و تخصیص منبع با در نظر گرفتن اولویت و SLAدر رایانش ابری

صفحه 49-59

شیوا رزاق زاده؛ فرزانه سید سلیمانی؛ پریسا نوروزی کیوی