دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-115 
الگوریتم توازن‌بار مبتنی بر پیش‌بینی ELM در محاسبات ابری

صفحه 39-52

صدیقه باقری؛ سید اکبر مصطفوی؛ فضل الله ادیب نیا