دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-92 
بهبود عملکرد الگوریتم KNN با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری PSO

صفحه 52-62

احمد حاجی مرادی؛ علیرضا ناصرصدرآبادی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حبیب زارع احمدآبادی