دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-98 
احتمالات آگاه به محتوا برای قطعه بندی معنایی تصویر

صفحه 32-42

مجید نصیری؛ حمیدرضا رشیدی کنعان؛ سید حمید امیری