دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1397 (بهار و تابستان) 
انتخاب سرویس ابری مبتنی بر پایداری در اعتبار بازخورد کاربران

صفحه 29-41

محمد جواد صالحی؛ مهرداد آشتیانی؛ بهروز مینایی بیدگلی


مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری (NEWSQUAL)

صفحه 56-71

محمدتقی تقوی فرد؛ پیام حنفی زاده؛ ابوالفضل کزازی؛ حمید جعفری


ارائه یک سیستم فوق‌آشوب جدید و تحقق فیزیکی آن از طریق طراحی و ساخت یک مدار الکترونیکی آنالوگ

صفحه 72-86

علی ابویی؛ سید مهدی حسینی؛ سیدمحمدرضا میرجلیلی؛ سید محمد حسین‌زاده؛ محمدمهدی عارفی