ترکیـب لبـه های دوبعدی و سـه بعدی برای یافتـن نواحی پنـهان در ابـرنقـاط لیـزر اسکنرهای زمینی

نویسندگان

دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

دستگاه های لیزر اسکنر زمینی توانایی ثبت اطلاعات مختصاتی، شدت انرژی بازگشتی و همچنین تصاویر رنگی اطراف نقطه استقرار خود را به صورت همزمان دارند. خروجی برداشت عوارض با این دستگاه را می­توان در دو گروه ابرنقاط و تصاویر دوبعدی ثبت شده توسط دوربین آن دسته­بندی کرد. ناپیوستگی فیزیکی و ویژگی­های هندسی و غیرهندسی عوارض و همچنین توجیه زاویه­ای عوارض نسبت به لیزر اسکنر و دوربین موجب ایجاد تغییرات در مقدار انرژی بازتابش، روشنایی و توجیه و عمق آنها در ابرنقاط و تصویر ثبت شده است. از آنجا که ویژگی­های ابرنقاط سه بعدی و تصاویر دوبعدی عوارض مکمل هم هستند؛ در حوزه نقشه­برداری هم، همچون بینایی ماشین می­توان از ترکیب این اطلاعات برای درک صحیح عوارض و اشیاء بهره گرفت. در این مقاله با ترکیب لبه­های بدست آمده از روش­های پردازش تصویری با ابرنقاط، لبه­های عوارض موجود در محدوده اسکن به صورت سه بعدی استخراج شدند. ابرنقاط و تصاویر ثبت شده در محوطة حیاط دانشکده نقشه­برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برای این منظور استفاده شد. الگوریتم Canny در ترکیب با روش Range Border Detector برای یافتن لبه عوارض استفاده شد.  این روش توانایی بالایی در یافتن نواحی پنهان، به عنوان یکی از مشکلات اصلی داده­های لیزراسکنر دارد.