طراحی سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون جهت تعیین استراتژی مدیریت دانش در سازمان از طریق اولویت‌بندی فرآیندها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز،

3 گروه نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز

4 بخش مدیریت گردشگری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر، دانش به عنوان یکی از مهم‌ترین، حیاتی‌ترین و استراتژیک‌ترین منابع سازمانی شناخته شده که ایجاد، اشتراک ‌گذاری و به کار گیری موثر آن موجب افزایش نوآوری، کاهش هزینه‌ها، بهبود در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها می‌شود. مدیریت دانش به تمامی تلاش‌ها جهت دست‌یابی و استفاده هرچه بیشتر از منابع دانش اطلاق می‌شود. پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش، بستگی به انتخاب بهترین فرآیندها و تعیین استراتژی مناسب پیاده‌سازی دارد. هدف از این پژوهش، ارائه سیستم فازی برای تعیین استراتژی پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان با توجه به فرآیندهای اولویت‌بندی شده موثر بر مدیریت دانش سازمان است. اساس راهکار پیشنهاد شده بر مبنای همراستایی فرآیندها و استراتژی‌های مدیریت دانش جهت تعیین استراتژی مناسب برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان می‌باشد. با توجه به اینکه مقادیر برخی فاکتورهای موثر بر تدوین استراتژی مدیریت دانش سازمان کیفی است ، در این پژوهش برای مدلسازی ارتباطات میان فاکتورهای وابستگی و فرآیندهای مدیریت دانش از یک سو و همچنین مدلسازی چارچوب همراستایی فرآیندها و استراتژی‌های مدیریت دانش از سوی دیگر، دو سیستم‌ فازی نوع اول مبتنی بر قانون ارائه شده است که سیستم تعیین استراتژی بر اساس خروجی های سیستم اول کار می کند. مقایسه نتایج بدست آمده در مقاله حاضر با نتایج پژوهش‌های پیشین مشخص می‌کند که روش پیشنهاد شده در مقاله، ضمن بررسی وضعیت فاکتورهای وابستگی و تعیین اولویت‌بندی دقیق‌تری از فرآیندهای مدیریت دانش، استراتژی مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


 • [1] بهروز آقاشاهی، هومان تحیری، غلامحسین دستغیبی فرد "اولویت‌بندی فرایندهای مدیریت دانش سازمان در روش فرناندز با استفاده از سیستم فازی مبتنی بر قانون"، پژوهش‌نامه‌ی پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 35، شماره 3، بهار 1399.
 • [2] آمنه خدیور، شهره نصری نصرآبادی، الهام فلاح " طراحی سیستم خبره‌ی فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش "، پژوهش‌نامه‌ی پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره‌ی 30، شماره‌ی 1، پاییز 1393.
 • [3] Becerra-Fernandez, R. Sabherwal, Knowledge Management: Systems and Processes. Armonk, New York: M.E. Sharpe, 2015.
 • [4] W. Holsapple and K. D. Joshi, “An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations,” Journal of Strategic Information Systems, vol. 9, pp. 235-261, 2000.
 • [5] S. Liang, J. F. Ding, and C. K. Wang, “Applying fuzzy quality function deployment to prioritize solutions of knowledge management for an international port in Taiwan,“ Knowledge-Based Systems, vol. 33, pp. 83-91, 2012.
 • [6] H. Zack, “Developing a knowledge strategy,“ California Management Review, vol. 41, pp. 125-145, 1999.
 • [7] W. Wu and Y. T. Lee, “Selecting knowledge management strategies by using the analytical network process,“ Expert Systems and Applications, vol. 32, pp. 841-847, 2007.
 • [8] Shakerian, H. D. Dehnavi, and F. Shateri, “A framework for the implementation of knowledge management in supply chain management,” Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 230, pp. 176-183, 2016.
 • [9] Spiegler, “Technology and knowledge: bridging a generating gap,“ Information and Management, vol. 40, pp. 533-539, 2003.
 • Maier and U. Remus, “Implementing process-oriented knowledge management strategies,“ Journal of Knowledge Management, vol. 7, pp. 62-74, 2003.
 • Gupta, L. S. Iyer, and J. E. Aronson, “Knowledge management: practices and challenges,“ Industrial Management and Data Systems, vol. 100, pp. 17-21, 2000.
 • Alavi and D. E. Leidner, “Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues,“ MIS Quarterly, vol. 25, pp. 107-136, 2001.
 • M. Kamara, C. J. Anumba, and P. M. Carrillo, “A CLEVER approach to selecting knowledge management strategy,“ International Journal of Project Management, vol. 20, pp. 205-211, 2002.
 • Becerra-Fernandez, R. Sabherwal, “Organizational knowledge management: A contingency perspective,“ Journal of Management Information Systems, vol. 18, pp. 23-55, 2001.
 • Bosua and K. Venkitachalam, “Aligning strategies and processes in knowledge management: A framework,“ Journal of Knowledge Management, vol. 17, pp. 331-336, 2013.
 • Choi and H. Lee, “Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process,“ Expert Systems and Applications, vol. 23, pp. 173-187, 2002.
 • W. Wu. “Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach,“ Expert Systems and Applications, vol. 35, pp. 828-835, 2008.
 • A. Zadeh, “The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning-I,“ Information Science, vol. 8, pp. 199-249, 1975.
 • Kacprzyk and W. Pedrycz, Handbook of Computational Intelligence, Springer, London, 2015.
 • Vonglao, “Application of fuzzy logic to improve the likert scale to measure latent variables,“ Kasetsart Journal of Social Science, vol. 38, pp. 337-344, 2017.
 • D. Harlow, “Developing a knowledge management strategy for data analytics and intellectual Capital”, Meditari Accountancy Research, Vol. 26 No. 3, pp. 400-419, 2018.
 • J. Paliszkiewicz, “Chapter 3: Knowledge management: enterprise-wide strategies”, in A Research Agenda for Knowledge Management and Analytics, Ed. Jay Liebowitz, pp. 31–41, 2021. Doi: 4337/9781800370623.00010
 • M. Keller and P. Gader, "Fuzzy logic and the principle of least commitment in computer vision," 1995 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Intelligent Systems for the 21st Century, 1995, pp. 4621-4625 vol.5, doi: 10.1109/ICSMC.1995.538524.
 • Pedrycz, Granular Computing: Analysis and Design of Intelligent Systems (1st ed.). CRC Press, 2013.
 • T. Pham, A.D. Do, Q.V. Nguyen, V.L. Ta, T.T.B Dao, D.L. Ha, X.T. Hoang, “Research on Knowledge Management Models at Universities Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)”. Sustainability, 13, 809, pp.1-15, 2021.
 • Demirbag, M. Apaydin, S. Sahadev, “Micro-foundational dimensions of firm internationalisation as determinants of knowledge management strategy: A case for global strategic partnerships”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 165, pp. 120538, 2021.
 • M. Mendel, Uncertain Rule-Based Fuzzy Systems, Introduction and New Directions, 2nd Edition, Springer International Publishing, 2017.
 • Jennex, M. E. (2019) "Towards understanding knowledge management strategy," in Proceedings of the International Conference on Information Systems, pp. 1-12.
 • Shahzad, Y. Qu, A. U. Zafar, X. Ding, S. Rehman, “Translating stakeholders’ pressure into environmental practices – The mediating role of knowledge management”, Journal of Cleaner Production, vol. 275, pp. 124163, 2020.
 • M.A. Pinto, J.L. Kovaleski, R.T. Yoshino, R.N. Pagani, “Knowledge and Technology Transfer Influencing the Process of Innovation in Green Supply Chain Management: A Multicriteria Model Based on the DEMATEL Method”, Sustainability, vol. 11, pp. 3485, 2019.
 • Abdullah, N. Zulkifli, “A new DEMATEL method based on interval type-2 fuzzy sets for developing causal relationship of knowledge management criteriaNeural Computing and Applications, vol. 31, pp. 4095–4111, 2019.
 • Paliszkiewicz, J. (2021) Knowledge management: enterprise-wide strategies. In: Liebowitz, J. (Ed.) A research agenda for knowledge management and analytics. Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham, UK, pp. 31–41.
 • Alavi, M., Leidner, D. (2001). Review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107–36.
 • Coombs, C. et al. (2020) “The strategic impacts of Intelligent Automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review,” The Journal of Strategic Information Systems, 101600.
 • Fteimi, Nora and Hopf, Konstantin, "Knowledge Management in the Era of Artificial Intelligence - Developing an Integrative Framework" (2021). ECIS 2021 Research-in-Progress Papers. 20.
 • International Organization for Standardization. 2018. ISO 30401: Knowledge Management Systems — Requirements.
 • سازمان ملی استاندارد ایران، سیستم های مدیریت دانش-الزامات، استاندارد ملی ایران شمارۀ 10568، (چاپ اول) : سال 1399