یک مدل چندهدفه برای بهینه سازی زمان بندی وظیفه ها در محیط های رایانشی مه-ابر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسنده

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

با ظهور برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیاء، تعداد درخواست های پردازشی به شدت افزایش یافته است. به منظور پاسخگویی به این درخواست ها، اخیراً محیط مه-ابر به عنوان یک سیستم رایانشی ترکیبی ارائه شده است. اگرچه مه-ابر یک محیط بسیار امیدبخش برای پردازش درخواست های اینترنت اشیاء است، اما با چالش های متعددی مواجه است. یکی از چالش های کلیدی، مسئله زمان بندی وظیفه ها است که تأثیر به سزایی روی کارایی و هزینه کلی سیستم دارد. با این انگیزش، در این مقاله ما ابتدا یک مدل بهینه سازی چندهدفه شامل زمان خاتمه آخرین وظیفه، مصرف انرژی و هزینه پردازش برای مسئله زمان بندی وظیفه ها در محیط یکپارچه مه-ابر ارائه می دهیم. سپس یک الگوریتم ابتکاری کارآمد برای حل آن پیشنهاد می کنیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی ما به طور چشمگیری هر سه معیار را کاهش می دهد و به خوبی می تواند بین آنها تعادل برقرار نماید. به طور مشخص، از نظر مقدار تابع هدف، الگوریتم پیشنهادی به طور متوسط 98% بهتر از روش تصادفی، 43% بهتر از الگوریتم ژنتیک و 32% بهتر از روش قدرت دو انتخاب عمل می کند.

کلیدواژه‌ها


[1] Cisco. "The future of IoT miniguide: The burgeoning IoT market continues." https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/future-of-iot.html (accessed December 2020).
[2]       A. Botta, W. De Donato, V. Persico, and A. Pescapé, "Integration of cloud computing and internet of things: a survey," Future generation computer systems, vol. 56, pp. 684-700, 2016.
[3]       F. Bonomi, R. Milito, J. Zhu, and S. Addepalli, "Fog computing and its role in the internet of things," in Proceedings of the first edition of the MCC workshop on Mobile cloud computing, 2012, pp. 13-16.
[4]       P. Hosseinioun, M. Kheirabadi, S. R. Kamel Tabbakh, and R. Ghaemi, "aTask scheduling approaches in fog computing: A survey," Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, p. e3792, 2020.
[5]       M. R. Alizadeh, V. Khajehvand, A. M. Rahmani, and E. Akbari, "Task scheduling approaches in fog computing: A systematic review," International Journal of Communication Systems, vol. 33, no. 16, p. e4583, 2020.
[6]       S. K. Mishra, D. Puthal, J. J. Rodrigues, B. Sahoo, and E. Dutkiewicz, "Sustainable service allocation using a metaheuristic technique in a fog server for industrial applications," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 14, no. 10, pp. 4497-4506, 2018.
[7]       B. M. Nguyen, H. Thi Thanh Binh, and B. Do Son, "Evolutionary algorithms to optimize task scheduling problem for the IoT based bag-of-tasks application in cloud–fog computing environment," Applied Sciences, vol. 9, no. 9, p. 1730, 2019.
[8]       M. Abdel-Basset, D. El-shahat, M. Elhoseny, and H. Song, "Energy-Aware Metaheuristic algorithm for Industrial Internet of Things task scheduling problems in fog computing applications," IEEE Internet of Things Journal, 2020.
[9]       F. Hoseiny, S. Azizi, and S. Dabiri, "Using the Power of Two Choices for Real-Time Task Scheduling in Fog-Cloud Computing," in 2020 4th International Conference on Smart City, Internet of Things and Applications (SCIOT), 2020: IEEE, pp. 18-23.
[10]    S. Ghanavati, J. H. Abawajy, and D. Izadi, "An Energy Aware Task Scheduling Model Using Ant-Mating Optimization in Fog Computing Environment," IEEE Transactions on Services Computing, 2020.
[11]    S. Bitam, S. Zeadally, and A. Mellouk, "Fog computing job scheduling optimization based on bees swarm," Enterprise Information Systems, vol. 12, no. 4, pp. 373-397, 2018.
[12]    N. Auluck, A. Azim, and K. Fizza, "Improving the schedulability of real-time tasks using fog computing," IEEE Transactions on Services Computing, 2019.
[13]    R. O. Aburukba, M. AliKarrar, T. Landolsi, and K. El-Fakih, "Scheduling Internet of Things requests to minimize latency in hybrid Fog–Cloud​ computing," Future Generation Computer Systems, vol. 111, pp. 539-551, 2020.
[14]    S. Javanmardi, M. Shojafar, V. Persico, and A. Pescape, "FPFTS: A Joint Fuzzy PSO Mobility-aware Approach to Fog Task Scheduling Algorithm for IoT Devices," Software Practice and Experience, 2020.
[15]    Z. Zhou, H. Xie, and F. Li, "A novel task scheduling algorithm integrated with priority and greedy strategy in cloud computing," Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 37, no. 4, pp. 4647-4655, 2019.
[16]    A. Moaddeli, I. N. Ahmadi, and N. Abhar, "The Power of d Choices in Scheduling for Data Centers with Heterogeneous Servers," arXiv preprint arXiv:1904.00447, 2019.
[17]    F. Hoseiny, S. Azizi, M. Shojafar, and R. Tafazolli, "Joint QoS-aware and Cost-efficient Task Scheduling for Fog-Cloud Resources in a Volunteer Computing System," ACM Transaction on Internet Technology, vol. 21, no. 4, pp. 1-21, 2021.
[18]    R. Deng, R. Lu, C. Lai, T. H. Luan, and H. Liang, "Optimal workload allocation in fog-cloud computing toward balanced delay and power consumption," IEEE internet of things journal, vol. 3, no. 6, pp. 1171-1181, 2016.
[19]    B. Wang, C. Wang, Y. Song, J. Cao, X. Cui, and L. Zhang, "A survey and taxonomy on workload scheduling and resource provisioning in hybrid clouds," Cluster Computing, pp. 1-26, 2020.
[20]    J. Konečný, H. B. McMahan, D. Ramage, and P. Richtárik, "Federated optimization: Distributed machine learning for on-device intelligence," arXiv preprint arXiv:1610.02527, 2016.
[21]    C. You, K. Huang, H. Chae, and B.-H. Kim, "Energy-efficient resource allocation for mobile-edge computation offloading," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 16, no. 3, pp. 1397-1411, 2016.
[22]    Y. Donoso and R. Fabregat, Multi-objective optimization in computer networks using metaheuristics. CRC Press, 2016.
[23]    R. Beraldi, H. Alnuweiri, and A. Mtibaa, "A power-of-two choices based algorithm for fog computing," IEEE Transactions on Cloud Computing, vol. 8, no. 3, pp. 698-709, 2018.
[24]    R. Beraldi and G. P. Mattia, "Power of random choices made efficient for fog computing," IEEE Transactions on Cloud Computing, 2020.
[25]    A. M. Sampaio, J. G. Barbosa, and R. Prodan, "PIASA: A power and interference aware resource management strategy for heterogeneous workloads in cloud data centers," Simulation Modelling Practice and Theory, vol. 57, pp. 142-160, 2015.
[26]    S. Azizi. "A Multi-objective Model for Task Scheduling Optimization in Fog-Cloud Computing Environments." https://github.com/S-Azizi/Sourcecodes/blob/main/Makespan-Energy-Cost.rar.
[27]    H. Gupta, A. Vahid Dastjerdi, S. K. Ghosh, and R. Buyya, "iFogSim: A toolkit for modeling and simulation of resource management techniques in the Internet of Things, Edge and Fog computing environments," Software: Practice and Experience, vol. 47, no. 9, pp. 1275-1296, 2017.