افزایش کارآیی و قابلیت اطمینان در مسیریابی جغرافیایی چندپخشی مبتنی بر منطق فازی در VANET

نوع مقاله : مقاله پژوهشی انگلیسی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه کامپیوتر، دزفول، ایران

چکیده

شبکه موردی بین خودرویی (VANET)، یک زیر کلاس از شبکه موردی متحرک (MANET) و یک روش نوید بخش جهت سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) است. پروتکل های VANET به دلیل تغییرات پویای توپولوژی و پیوندهای متقارن شبکه با چالش های بزرگی روبرو هستند. یک مکانیسم مسیریابی مناسب و مؤثر به استقرار و گسترش موفقیت آمیز شبکه های موردی بین خودرویی کمک می کند. وظیفه مسیریابی داده ها از گره منبع به ایستگاه پایه یک مسئله مهم در VANET است. یکی از روش های مسیریابی کارآمد در این شبکه ها، مسیریابی جغرافیایی است. در این نوع مسیریابی، وسایل نقلیه مناطق ویژه در یک گروه چند مرحله ای قرار می گیرند تا از پخش بسته ها جلوگیری کنند. در این مقاله، پروتکل مسیریابی جغرافیایی بین خودرویی با منطق فازی که F-IVG نامیده می شود، بهبود یافته است. در پروتکل پیشنهادی، ما از منطق فازی برای انتخاب پیوندی با بیشترین زمان انقضاء لینک استفاده کردیم و احتمال چگالی را برای جلوگیری از پخش مجدد بسته تنظیم می کنیم. در پروتکل مسیریابی پیشنهادی از پارامترهای موثری مانند مسافت، جهت و سرعت برای یافتن گره گام بعدی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان داده است که پروتکل پیشنهادی نسبت تحویل بسته بالاتر،تعداد بسته از دست رفته کمتر و تاخیر انتها به انتهای کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها