عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوشمند در مسائل شناسایی سیستم IIR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

روش‌های بهینه‌سازی هوشمند با استفاده از تجربیات گذشته‌ی جمعیتی از عوامل جستجو، به‌طور مؤثر به کاوش و مرور فضای پاسخ می‌پردازند. این تکنیک‌های مبتنی بر هوش جمعی قادرند مسائل بهینه‌سازی پیچیده را با تعداد تکرار معین حل کنند. این مقاله به ارزیابی عملکرد گونه‌های متفاوتی از الگوریتم‌های رایج و قدرتمند بهینه‌سازی در مسأله شناسایی سیستم در جهت طراحی و مدل‌سازی بهینه فیلترهای دیجیتال پاسخ ضربه نامتناهی (IIR) می‌پردازد. روش‌های مفروض عبارتند از: الگوریتم‌های وراثتی (GA) و تکامل تفاضلی (DE) مبتنی بر نظریه تکامل در کنار شش الگوریتم هوش جمعیِ بهینه‌سازی گروه ذرات (PSO)، الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA)، بهینه‌سازی سیستم صفحات شیبدار (IPO)، بهینه‌ساز مورچه‌گیر (ALO)، بهینه‌سازی آموزش و یادگیری (TLBO) و برای اولین بار از الگوریتم بهینه‌سازی بیوگرافی (BBO). در پژوهش حاضر، مسأله شناسایی سیستم IIR به‌عنوان یک تابع بهینه‌سازی تک‌هدفه فرض شده و به ازای دو مدل IIR آزمایشی و چالشی برای مدل-سازی با مرتبه معادل و مرتبه کاهش‌یافته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای ارزیابی بازدهی و عملکرد الگوریتم‌ها، نتایج در قالب شاخص‌های ضریب موفقیت (IoS) و درجه اطمینان (DoR) همراه با میانگین مربع خطا (MSE) مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین اثر کاهش عوامل جستجو بر روی عملکرد الگوریتم‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. برآورد کلی نتایج تصدیق اثربخشی شاخص‌های ارزیابی مفروض و عملکرد مطلوب روش‌های پیشنهادی به‌ویژه به ازای الگوریتم‌های PSO، IPO و BBO از جهت مشخصات همگرایی، میانگین زمان اجرا، متوسط مقادیر برازندگی MSE و شاخص‌های IoS و DoR؛ الگوریتم‌های GA و GSA از جهت همگرایی، زمان اجرا و DoR؛ روش DE به‌جهت زمان اجرا؛ الگوریتم ALO به‌جهت متوسط MSE و الگوریتم TLBO از جهت مشخصات همگرایی، میانگین IoS و درصد DoR را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


  [1]     X.-S. Yang, Engineering optimization: an introduction with metaheuristic applications, John Wiley & Sons, 2010.
  [2]     A. Antoniou, Digital Filters: Analysis, Design and Applications, New Delhi: Tata McGraw Hill, New Delhi, 2005.
  [3]     X.-S. Yang, Recent Advances in Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, vol. 585. Springer, 2015.
  [4]     O. Watanabe and T. Zeugmann, Stochastic Algorithms: Foundations and Applications: 5th International Symposium, SAGA 2009 Sapporo, Japan, October 26-28, 2009 Proceedings, vol. 5792. Springer Science & Business Media, 2009.
  [5]     F. Tao, L. Zhang, and Y. Laili, Configurable Intelligent Optimization Algorithm: Design and Practice in Manufacturing, Springer International Publishing, 2015.
  [6]     X. Yang, “Swarm-based metaheuristic algorithms and no-free-lunch theorems,” Theory and New Applications of Swarm Intelligence, 2012.
  [7]     S. Dehuri, A. K. Jagadev, and M. Panda, Multi-objective Swarm Intelligence: Theoretical Advances and Applications, vol. 592. Springer, 2015.
  [8]     M. S. Morley and C. Tricarico, “A Comparison of Population-based Optimization Techniques for Water Distribution System Expansion and Operation,” Procedia Engineering, vol. 89, pp. 13–20, 2014.
  [9]     T. Sousa, A. Silva, A. Neves, “Particle Swarm based Data Mining Algorithms for classification tasks,” Parallel Computing, vol. 30, no. 5, pp. 767–783, 2004.
[10]     Y. Valle, G.K. Venayagamoorthy, S. Mohagheghi, “Particle Swarm Optimization: Basic Concepts, Variants and Applications in Power Systems,” IEEE Transactions on Evolutionary on Computation, vol. 12, no. 2, pp. 171–195, 2008.
[11]     M. Macas, A.P. Bhondekar, R. Kumar, R. Kaur, J. Kuzilek, V. Gerla, L. Lhotska, P. Kapur, “Binary social impact theory based optimization and its applications in pattern recognition,” Neurocomputing, vol. 132, pp. 85–96, 2014.
[12]     R. S. Chauhan and S. K. Arya, “An application of swarm intelligence for the design of IIR digital filters,” International Journal of Swarm Intelligence, vol. 1, no. 1, pp. 3–18, 2013.
[13]     R. Singh and H. K. Verma, “Teaching–learning-based Optimization Algorithm for Parameter Identification in the Design of IIR Filters,” Journal of The Institution of Engineers (India): Series B, vol. 94, no. 4, pp. 285–294, 2014.
[14]     C. Dai, W. Chen, and Y. Zhu, “Seeker Optimization Algorithm for Digital IIR Filter Design,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57, no. 5, pp. 1710–1718, May 2010.
[15]     S. K. Saha, R. Kar, D. Mandal, and S. P. Ghoshal, “Harmony search algorithm for infinite impulse response system identification,” Computers & Electrical Engineering, vol. 40, no. 4, pp. 1265–1285, 2014.
[16]     J. Van de Vegte, Fundamentals of Digital Signal Processing, (Prentice Hall, NJ), 2001.
[17]     P. Upadhyay, R. Kar, D. Mandal, and S. P. Ghoshal, “A new design method based on firefly algorithm for IIR system identification problem,” Journal of King Saud University-Engineering Sciences, vol. 28, no. 2, pp. 174-198, 2014.
[18]     Z.M. Hussain, A.Z. Sadik, P. O'Shea, Digital Signal Processing – An Introduction with MATLAB Applications, SpringerVerlag, 2011.
[19]     E. Ifeachor, B.W. Jervis, Digital signal processing, a practical approach, Pearson Edu., 2013.
[20]     E. Rashedi, H. Nezamabadi-Pour, and S. Saryazdi, “Filter modeling using gravitational search algorithm,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 24, no. 1, pp. 117–122, 2011.
[21]     N. Karaboga, “A new design method based on artificial bee colony algorithm for digital IIR filters,” Journal of the Franklin Institute, vol. 346, no. 4, pp. 328–348, May 2009.
[22]     M. Sharifi and H. Mojallali, “Design of iir digital filter using modified chaotic orthogonal imperialist competitive algorithm (research note),” International Journal of Engineering-Transactions A: Basics, vol. 27, no. 7, pp. 1033, 2014.
[23]     G. Panda, P. M. Pradhan, and B. Majhi, “IIR system identification using cat swarm optimization,” Expert Systems with Applications, vol. 38, no. 10, pp. 12671–12683, 2011.
[24]     D. E. Goldberg, Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning, vol. 412. Addison-wesley Reading Menlo Park, 1989.
[25]     S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, “Optimization by simulated annealing,” science, vol. 220, no. 4598, pp. 671–680, 1983.
[26]     M. Dorigo, V. Maniezzo, and A. Colorni, “Ant system: optimization by a colony of cooperating agents,” Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, IEEE Transactions on, vol. 26, no. 1, pp. 29–41, 1996.
[27]     J. Kennedy and R. Eberhart, “Particle swarm optimization,” Neural Networks, 1995. Proceedings., IEEE International Conference on, vol. 4, pp. 1942–1948 vol.4, 1995.
[28]     S. Jiang, Y. Wang, and Z. Ji, “A new design method for adaptive IIR system identification using hybrid particle swarm optimization and gravitational search algorithm,” Nonlinear Dynamics, vol. 79, no. 4, pp. 2553–2576, 2015.
[29]     D.-X. Zou, S. Deb, and G.-G. Wang, “Infinitive Impulse Response system identification using an improved particle swarm optimization algorithm,” in 2015 Second International Conference on Soft Computing and Machine Intelligence (ISCMI), 2015, pp. 1–8.
[30]     S. Singh, A. Ashok, T. K. Rawat, and M. Kumar, “Optimal IIR system identification using flower pollination algorithm,” in Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems (ICPEICES), IEEE International Conference on, 2016, pp. 1–6.
[31]     A. Sarangi, S. K. Sarangi, and S. P. Panigrahi, “An approach to identification of unknown IIR systems using crossover cat swarm optimization,” Perspectives in Science, vol. 8, pp. 301–303, Sep. 2016.
[32]     D.-X. Zou, S. Deb, and G.-G. Wang, “Solving IIR system identification by a variant of particle swarm optimization,” Neural Computing and Applications, pp. 1–14, 2016 (In press).
[33]     A. Mohammadi and S. H. Zahiri, “Inclined planes system optimization algorithm for IIR system identification,” International Journal of Machine Learning and Cybernetics, vol. 9, no. 3, pp. 541–558, March. 2018.
[34]     A. Mohammadi and S. H. Zahiri, “IIR model identification using a modified inclined planes system optimization algorithm,” Artificial Intelligence Review, vol. 48, no. 2, pp. 237–259, 2017.
[35]     Y. Yang, B. Yang, and M. Niu, “Adaptive infinite impulse response system identification using opposition based hybrid coral reefs optimization algorithm,” Applied Intelligence, pp. 1–18, 2017 (In Press).
[36]     P. Lagos-Eulogio, J. C. Seck-Tuoh-Mora, N. Hernandez-Romero, and J. Medina-Marin, “A new design method for adaptive IIR system identification using hybrid CPSO and DE,” Nonlinear Dynamics, vol. 88, no. 4, pp. 2371–2389, 2017.
[37]     M. Kumar, T. K. Rawat, and A. Aggarwal, “Adaptive infinite impulse response system identification using modified-interior search algorithm with Lèvy flight,” ISA Transactions, vol. 67, pp. 266–279, 2017.
[38]     E. Rashedi, H. Nezamabadi-Pour, and S. Saryazdi, “GSA: a gravitational search algorithm,” Information Sciences, vol. 179, no. 13, pp. 2232–2248, Jun. 2009.
[39]     S.-C. Chu and P.-W. Tsai, “Computational intelligence based on the behavior of cats,” International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol. 3, no. 1, pp. 163–173, 2007.
[40]     M. H. Mozaffari, H. Abdy, and S.-H. Zahiri, “IPO: an inclined planes system optimization algorithm,” Computing & Informatics, vol. 35, no. 1, pp. 222–240, 2016.
[41]     A. Mohammadi and S. H. Zahiri, “Analysis of swarm intelligence and evolutionary computation techniques in IIR digital filters design,” in 2016 1st Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation (CSIEC), 2016, pp. 64–69.
[42]     R. Storn and K. Price, “Differential evolution—A simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces,” Journal of Global Optimization., vol. 11, no. 4, pp. 341–359, 1997.
[43]     S. Das and P. N. Suganthan, “Differential evolution: A survey of the state-of-the-art,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 15, no. 1, pp. 4–31, 2011.
[44]     S. Mirjalili, “Ant lion optimizer,” Advances in Engineering Software, vol. 83, pp. 80–98, 2015.
[45]     R. V. Rao and V. Patel, “An elitist teaching-learning-based optimization algorithm for solving complex constrained optimization problems,” International Journal of Industrial Engineering Computations, vol. 3, no. 4, pp. 535–560, 2012.
[46]     D. Simon, “Biogeography-based optimization,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 12, no. 6, pp. 702–713, 2008.
[47]     L. Raudenská, “Swarm-based optimisation,” Quality Innovation Prosperity, vol. XIII, no. 1, pp. 45–52, 2009.
[48]     Y. Tan, Y. Shi, F. Buarque, A. Gelbukh, S. Das, and A. Engelbrecht, Advances in Swarm and Computational Intelligence: 6th International Conference, ICSI 2015, held in conjunction with the Second BRICS Congress, CCI 2015, Beijing, China, June 25-28, 2015, Proceedings, vol. 9140. Springer.
[49]     M. Dash, T. Panigrahi, and R. Sharma, “Distributed parameter estimation of IIR system using diffusion particle swarm optimization algorithm,” Journal of King Saud University - Engineering Sciences, pp. 1-10, 2017 (In press).
[50]     T. Mostajabi, J. Poshtan, and Z. Mostajabi, “IIR model identification via evolutionary algorithms,” Artificial Intelligence Review, vol. 44, no. 1, pp. 87–101, 2013.