ارائه روشی برای بهبود کیفیت خدمات در شبکه اینترنت اشیا-نرم افزار محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

اشیای هوشمند بر بستر اینترنت اشیا به یکدیگر متصل شده و اطلاعات را در محیط‌های ناهمگن بین یکدیگر مبادله می کنند. داده‌های متنوع در اینترنت اشیا از محیط‌های ناهمگن به سمت شبکه فرستاده می‌شود. تعدد پروتکل‌ها، میزان ارسال بسته‌ها، حساسیت بسته‌ها نسبت به تأخیر و اتلاف نیازمند کیفیت خدمات متنوع می‌باشند. برای اینکه بتوان کیفیت خدمات را به‌صورت مؤثر در محیط‌های ناهمگن ارائه نمود، نیاز به یک دید جامع از شرایط شبکه است. شبکه‌های نرم‌افزار محور با دارا بودن قابلیت برنامه-ریزی و متمرکز سازی شبکه می‌توانند ما را جهت تحقق این هدف یاری نمایند. این شبکه‌ها با جداسازی بخش داده از بخش کنترل، سازوکارها و امکاناتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که موجب افزایش سطح کیفیت خدمات در شبکه می‌گردد. در این مقاله، روشی جهت بهبود کیفیت خدمات در اینترنت اشیا مبتنی بر شبکه‌های نرم‌افزار محور با بهره‌گیری از رویکرد چندهدفه فازی ارائه شده و فرآیند مسیریابی بر اساس الگوریتم برنامه‌ریزی آرمانی فازی انجام می شود. نتایج این بررسی می‌تواند در توسعه مدل‌ها و چارچوب‌ها جهت بهبود کیفیت خدمات ناهمگن در شبکه اینترنت اشیای نرم‌افزار محور مورداستفاده قرار گیرد. روش پیشنهادی ازنظر تأخیر انتها به انتها، تعداد جریان‌های نقص شده کیفیت خدمات و پیوندهای فعال‌شده نسبت به الگوریتم های رقیب عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] A. Filali, S. Cherkaoui and A. Kobbane, "Prediction-Based Switch Migration Scheduling for SDN Load Balancing," in in ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), Shanghai, China, China, 20-24 May 2019.
[2] L. Xiaoming, Y. Jinyao and R. Hui, "Software defined traffic engineering for improving Quality of Service," China Communications, vol. 14, no. 10, pp. 12-25, Oct 2017.
[3] A. Ian F, L. Ahyoung, W. PU, L. Min and C. Wu, "Research challenges for traffic engineering in software defined networks," IEEE Network, vol. 30, no. 3, pp. 52-58, May-June 2016.
[4] G. White, A. Palade, C. Cabrera and S. Clarke, "Quantitative Evaluation of QoS Prediction in IoT," in in 47th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops, Denver, 2017.
[5] N. Saha, S. Bera and S. Misra, "Sway: Traffic-Aware QoS Routing in Software-Defined IoT," IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, pp. 1-12, 2018.
[6] H. Elhammouti, E. Sabir, M. Benjillali, L. Echabbi and H. Tembine, "Self-Organized Connected Objects: Rethinking QoS Provisioning for IoT Services," IEEE Communications Magazine, vol. 55, no. 9, pp. 41-47, Sept. 2017.
[7] K. Murat and D. Arjan, "A survey: Control plane scalability issues and approaches in software-defined networking (SDN)," Computer Networks, vol. 112, pp. 279-293, 2017.
[8] K. MathewsModieginyane, B. BettyLetswamotse, RezaMalekian and A. M. Abu-Mahfouz, "Software defined wireless sensor networks application opportunities for efficient network management: A survey," Computers & Electrical Engineering, vol. 66, pp. 274-287, 2018.
[9] M. Chahal, S. Harit, K. K. Mishra, A. K. Sangaiah and Z. Zheng, "A survey on software-defined networking in vehicular ad hoc networks: Challenges, applications and use cases," Sustainable cities and society, vol. 35, pp. 830-840, 2017.
[10] J. Xie, F. R. Yu, T. Huang, R. Xie, J. Liu, C. Wang and Y. Liu, "A survey of machine learning techniques applied to software defined networking (SDN): Research issues and challenges," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 21, no. 1, pp. 393-430, 2018.
[11] S. Schaller and D. Hood, "Software defined networking architecture standardization," Computer standards & interfaces, vol. 54, pp. 197-202, 2017.
[12] B. A. A. Nunes, M. Mendonca, X.-N. Nguyen, K. Obraczka and T. Turletti, "A survey of software-defined networking: Past, present, and future of programmable networks," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 16, no. 3, pp. 1617-1634, 2014.
[13] Z. Shu, J. Wan, J. Lin, S. Wang, D. Li, S. Rho and C. Yang, "Traffic engineering in software-defined networking: Measurement and management," IEEE Access, vol. 4, pp. 3246-3256, 2016.
[14] A. Raschellà, F. Bouhafs, G. C. Deepak and M. Mackay, "QoS aware radio access technology selection framework in heterogeneous networks using SDN," Journal of Communications and Networks, vol. 19, no. 6, pp. 577-586, Dec 2017.
[15] S. Tomovic et al., "An architecture for QoS-aware service deployment in software-defined IoT networks," 2017 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC), Bali, Indonesia, 2017, pp. 561-567
[16] Ahammad, I., Khan, M. A., Salehin, Z. U., Uddin, M., & Soheli, S. J. Improvement of QoS in an IoT Ecosystem by Integrating Fog Computing and SDN. International Journal of Cloud Applications and Computing (IJCAC), vol. 11, no. 2, pp. 48-66, 2021.
[17] X. Guo, H. Lin, Z. Li and M. Peng, "Deep-Reinforcement-Learning-Based QoS-Aware Secure Routing for SDN-IoT," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 7, no. 7, pp. 6242-6251, July 2020
[18] Manel Majdoub, Ali El Kamel and Habib Youssef, " DQR: An Efficient Deep Q-Based Routing Approach in Multi-Controller Software Defined WAN (SD-WAN)", Journal of Interconnection Networks, vol. 20, no. 04, 2020
[19] M. E. Olaya, I. Bernal and D. Mejía, "Application for load balancing in SDN," in in 2016 8th Euro American Conference on Telematics and Information Systems (EATIS), Cartagena, Colombia, 28-29 April 2016.
[20] Z. Hong, F. Yaming and C. Jie, "Reprint of “LBBSRT: An efficient SDN load balancing scheme based on server response time," Future Generation Computer Systems, vol. 80, pp. 409-416, 2018.
[21] M. Cello, Y. Xu, A. Walid, G. Wilfong, H. J. Chao and M. Marchese, "BalCon: A distributed elastic SDN control via efficient switch migration," in in 2017 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), Vancouver, BC, Canada, 4-7 April 2017.
[22] Y. Xu, M. Cello, I.-C. Wang, A. Walid, G. Wilfong, C. H.-P. Wen, M. Marchese and H. J. Chao, "Dynamic switch migration in distributed software-defined networks to achieve controller load balance," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 37, no. 3, pp. 515-529, 05 February 2019 .
[23] H. Kaur and N. Jyoti, "Traffic Based Load Balancing in Software Defined Networking," International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), vol. 9, no. 06, pp. 1-6, 2017.
[24] Z. Min, Q. Hua and Z. Jihong, "Dynamic switch migration algorithm with Q-learning towards scalable SDN control plane," in in 2017 9th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), Nanjing, China, 2017.
[25] F. AL-Tam and N. Correia, "Fractional switch migration in multi-controller software-defined networking," Computer Networks, vol. 157, no. 5, pp. 1-10, 2019.
[26] G. Wu, J. Wang, M. S. Obaidat, L. Yao and K.-F. Hsiao, "Dynamic switch migration with noncooperative game towards control plane scalability in SDN," International Journal of Communication Systems, vol. 32, no. 7, p. e3927, 2019.
[27] H. Xiao, B. Hu, L. Zhou and F. Wang, "DMSSM: A Decision-Making Scheme of Switch Migration for SDN Control Plane," in in 2019 IEEE 7th International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT), Dalian, China, China, 2019.
[28] K. S. Sahoo, D. Puthal, M. Tiwary, M. Usman, B. Sahoo, Z. Wen, B. P. S. Sahoo and R. Ranjan, "ESMLB: Efficient Switch Migration-based Load Balancing for Multi-Controller SDN in IoT," IEEE Internet of Things Journal, vol. 7, no. 7, pp. 5852 - 5860, 2019.
[29] N. J. N. M. H. a. A. R. A. Akbar Neghabi, "Nature‐inspired meta‐heuristic algorithms for solving the load balancing problem in the software‐defined network," International Journal of Communication Systems, vol. 32, no. 4, p. e3875, 2019.
[30] J. Jin, J. Gubbi, T. Luo and M. Palaniswami, "Network architecture and QoS issues in the internet of things for a smart city," in in 2012 International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), Gold Coast, QLD, Australia, 2012.
[31] M. E. a. A. K. C. Bormann, "Terminology for constrained-node networks," in Internet Engineering Task Force (IETF): Fremont, CA, USA, 2014.
[32] A. Hakiri, P. Berthou, A. Gokhale and S. Abdellatif, "Publish/subscribe-enabled software defined networking for efficient and scalable IoT communications," IEEE communications magazine, vol. 53, no. 9, pp. 48-54, 2015.
[33] H. Guo, J. Liu, Z. M. Fadlullah and N. Kato, "On minimizing energy consumption in FiWi enhanced LTE-A HetNets," IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, vol. 6, no. 4, pp. 579-591, 2016.
[34] H. Guo, J. Liu and L. Zhao, "Big data acquisition under failures in FiWi enhanced smart grid," IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, vol. 7, no. 3, pp. 420 - 432, 01 March 2017.
[35] S. Tomovic, K. Yoshigoe, I. Maljevic and I. Radusinovic, "Software-defined fog network architecture for IoT," Wireless Personal Communications, vol. 92, no. 1, pp. 181-196, 2017.
[36] K. Hussain, M. N. M. Salleh, S. Cheng and Y. Shi, "Metaheuristic Research: A Comprehensive Survey," Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, vol. 52, no. 12, pp. 1-35, 13 January 2018.