یک مدل محاسباتی چندوجهی از اعتماد و بی‌اعتمادی با آگاهی از زمینه در شبکه‌های اجتماعی برخط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

- امروزه، افزایش کاربرد انواع شبکه‌های اجتماعی برخط و گسترش تعاملات اجتماعی در این شبکه‌ها، اهمیت مسئله‌ای چون اعتماد را پر رنگ می‌کند. اعتماد و بی‌اعتمادی دو فاکتور مهم در تحلیل این شبکه‌ها هستند. با بررسی مراجع موجود در مقوله اعتماد و بی‌اعتمادی در محیط‌های اجتماعی، این نتیجه حاصل شد که اطلاعات بی‌اعتمادی نیز به اندازه اطلاعات اعتماد، نقش مهمی در تعاملات اجتماعی و تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت. اعتماد و بی‌اعتمادی هویت مستقل دارند اما بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. این هویت مستقل به معنای احتساب آن‌ها بر اساس ویژگی‌ها و عوامل مرتبط است. در این پژوهش، سعی شده است تا بتوان همزیستی اعتماد و بی‌اعتمادی با حفظ استقلال هویت هر یک، مدل شود. بدین منظور از نظریه منطق ذهنی که فضای مناسبی را برای هم‌زیستی اعتماد و بی‌اعتماد فراهم می‌کند، استفاده شده است. تا کنون تمرکز روش‌های ارائه شده در این حوزه، بیشتر بر اطلاعات اعتماد و نحوه محاسبه آن بوده است. دسته‌ای دیگر از روش‌ها نیز وجود دارند که اطلاعات بی‌اعتمادی را در نظر گرفته‌اند. اما در این روش‌ها، غالباً این اطلاعات، یا با مکمل‌گیری از اطلاعات اعتماد و یا به طور مستقیم از کاربر به دست‌ آمده است. در این پژوهش، سعی شده است تا با در نظر گرفتن معیارهای مرتبط با ‌اعتماد و معیارهای مرتبط با بی‌اعتمادی، اعتماد و بی‌اعتمادی محاسبه شود و در تصمیم‌گیری مورد‌ استفاده قرار گیرد. برای ارزیابی روش پیشنهادی محاسبه اعتماد و بی‌اعتمادی در شبکه اجتماعی، شبیه‌سازی در شبکه‌ اجتماعی فرضی صورت گرفته است. در این شبیه‌سازی، با تحلیل نتایج حاصل شده از هریک از سناریوهای ارزیابی و مقایسه این نتایج با روش مشابه، این نتیجه به دست آمد که به کارگیری اطلاعات بی‌اعتمادی همراه با اطلاعات اعتماد با ایجاد یک فضای ذهنی، باعث بهبود دقت در تصمیم‌گیری و ارزیابی اعتماد و بی‌اعتمادی شده است.

کلیدواژه‌ها