دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-101 (تابستان) 
1. رتبه‏ بندی ویژگی‏‌ها در تشخیص نظرات اسپم فارسی

صفحه 1-16

نشاط صفریان؛ محمد احسان بصیری؛ هادی خسروی