دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. افزایش کارآیی و قابلیت اطمینان در مسیریابی جغرافیایی چندپخشی مبتنی بر منطق فازی در VANET

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

الهام مریدی؛ حمید براتی


2. A new fast color reduction method based on adaptive histogram binning approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

علیرضا سردار؛ Naser Mehrshad؛ سید محمد رضوی


3. ارائه روشی برای بهبود کیفیت خدمات در شبکه اینترنت اشیا-نرم افزار محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

حسین داد سعادت؛ سید اکبر مصطفوی


4. مقایسه عملکرد دو الگوریتم ادغام در سطح ویژگی و سیگنال در تفکیک سیگنال راه رفتن بیماران اسکلروز جانبی آمیوتروفیک از افراد سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

مهسا دانشمند فروتقه؛ زینب جمشیدی مقدم؛ عاتکه گشوارپور


5. بازشناسی شورایی زیرکلمه تایپی فارسی در فضای محدود شده با روش ترکیب رای‌گیری وزن‌دار هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

علی میری؛ سید محمد رضوی؛ اسماعیل میری


6. روشی برای شناسایی بی‌درنگ تجهیزات به خطر افتاده در شبکه‌های نرم افزار محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

مجتبی بقا؛ یوسف درمانی


7. Heuristic intrusion detection technique based on nonlinear regression and sigmoid function

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

شهریار محمدی؛ مهدی باباگلی