دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1395 (88) 
3. تخصیص پویای پهنای باند اینترنتی کاربران با بکارگیری تکنیک AHP فازی

صفحه 19-27

ذوالفقار سلمانیان؛ آیاز عیسی‌ زاده؛ احمد اسدزاده