دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1395 (69) 
6. An Efficient Method for Controlling of CML Treatment System

صفحه 53-61

Mohammad Ghasem Farajzadeh؛ Ali Tayarany؛ Seyed Kamal Hosseini Sani


7. Using Curve Fitting in Error Correcting Output Codes

صفحه 62-69

Maryam Haddadi؛ Maliheh Ahmadi؛ Mohammad Reza Keyvanpour؛ Noushin Riahi