طراحی بهینه سلولی در مخابرات سيار نسل سوم با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

مهدی هاشمی, الناز محمدی, ایمان احدی اخلاقی

چکیده


 در مخابرات سيار، طراحی سلولی یک مسأله بسيار پیچیده است که عواملي همانند مکان و شکل موانع موجود در محيط، تراکم جمعیت و شرايط محيطي ديگر در آن موثر است؛ در نتيجه، انجام بهينه آن با روش‌های کلاسیک به سادگی میسر نیست. در برخی از روش‌های طراحی سلولی، طراحان فقط مکان بهینه ایستگاه‌های پایه را تعیین می‌کنند و سپس با اندازه‌گیری‌های محیطی، به تنظیم پارامترهای همچون توان، شیب و ارتفاع آنتن می‌پردازند، در این مقاله، روشي نوين ارائه گرديده که در آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه، علاوه بر یافتن مکان بهینه ایستگاه‌های پایه مخابرات سيار نسل سوم، پارامترهای ارتفاع، توان و شیب آنتن هر کدام از اين ایستگاه‌ها نيز به صورت همزمان و بهينه تعيين مي‌شوند. هدف، کاهش همزمان تداخل و افزايش پوشش شبکه مي‌باشد. کارآیی روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار شبیه‌سازی انتشار امواج USPSدر يک محدوده مشخص از منطقه آزادشهر مشهد که دانشگاه صنعتي سجاد در آن قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبيه‌سازي‌ها نشان می‌دهد روش پیشنهادی کارآيي بسیار خوبی دارد. همچنین، نسبت به روش‌هایی که فقط به مکان‌یابی ایستگاه‌های پایه می‌پردازند نيز  کارایی بهتری دارد و در بهترین حالت بيش از نود درصد ناحیه مورد بررسی، تحت پوشش مناسب شبکه قرار مي‌گيرد.

موضوع


مخابرات سیار، طراحی بهينه سلولی، الگوریتم ژنتیک چند هدفه، نرم‌افزار USPS

تمام متن:

PDF Download

مراجع


S. Watanabe, T. Hiroyasu and M. Mikiand, “Parallel evolutionary multi-criterion optimization for mobile telecommunication networks optimization”, EUROGEN2001, Athens, Greece, pp.167–172, 2001.

H. Meunier, E.G. Talbi and P. Reininger, “A multiobjective genetic algorithm for radio network optimization,” Int. Workshop on emergent synthesis IWES'99, pp. 317–324, 2000.

P. Calegari, F. Guidec, P. Kuonen and F. Nielsen, “Combinatorial optimization algorithms for radio network planning,” Theoretical Computer Science (TCS), vol. 263, Issues 1-2, pp.235–245, 2001.

E. Alband and Chicano. F, “On the behavior of parallel genetic gorithms for optimal placement of antennae in telecommunications,” International Journal of Foundations of Computer Science, Vol 16, no 2, pp. 343–359, 2005.

R. S. Rambally and A. Maharaj, “Cell Planning Using Genetic Algorithm and Tabu Search,” International Conference on the Application of Information and Web Tecnologic, londan, pp. 640-645, 2009.

J. Yung, M. E. Aydin and C. Maple, “UMTS base station location planning: a mathematical model and heuristic optimization algorithms,” IEI communication, vol. 1, No. 5, pp. 1007-1014, 2007.

N. Lakshminarasimman, S. Baskar, A. Alphones, M. Willjuice Iruthayarajan, “Evolutionary multiobjective optimization of cellular base station locations using modified NSGA-II,” International Journal of Wireless Networks, Vol. 17, No 3, pp. 597-609, 2011.

Chen-Shu Wang, Yi-Dung Chen “Base Station Deployment with Capacity and Coverage in WCDMA Systems Using Genetic Algorithm at Different Height,” Genetic and Evolutionary computing (ICGEC), pp. 546-549, 2012

م. جعفری “جایابی ایستگاه های پایه و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک،” پایان‌نامه کارشناسی ارشد مخابرات، دپارتمان مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، 1391.

ا. ا. اخلاقی, م. میر صالحی و ح. ضمیری، “طراحی شبیه ساز انتشار امواج رادیویی در محیط شهری،” دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، مشهد، 1383

H. Zamiri, I. Ahadi-Akhlaghi, M. M. Mirsalehi and K. N. Plataniotis, “Mobile station positioning using radial basis function networks,” PIMRC2004. IEEE International Symposium, vol. 4, pp. 2797-2800, 2004.

GSM Cell Planning Workshop, Ericsson Radio Systems.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________