حل مسئله تخصیص فرکانس با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

مهناز میری, سید حمید ظهیری

چکیده


امروزه به­طور گسترده­ای از روش­های ابتکاری برای حل مسائل گوناگون استفاده می­شود. دسته مهمی از این الگوریتم­ها با الهام از فرایندهای فیزیکی یا رفتارهای موجودات به وجود آمده­اند. الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) از سری الگوریتم­های بهینه یابی است که با الهام از قانون جاذبه و مفهوم جرم شکل یافته است و عامل­های جستجوگر، مجموعه­ای از اجرام می­باشند. در این مقاله با استفاده از این الگوریتم به حل مسئله تخصیص فرکانس (FAP) پرداخته شده است. برای محک قابلیت الگوریتم در حل مسئله، از نمونه­های محک استاندارد CALMA استفاده گشته و نتایج بدست آمده، گویای توانایی خوب الگوریتم جستجوی گرانشی در حل مسئله تخصیص فرکانس می­باشد.

موضوع


روش ابتکاری، الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA)، مسئله تخصیص فرکانس (FAP).

تمام متن:

PDF Download

مراجع


T. S. Rappaport; "Wireless comunications principles and practice;" 2nd edition; Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi-110001. 2006.

K. I. Aardal, S. P. M. van Hoesel, A. M. C. A. Koster, C. Mannino, and A. Sassano, "Models and solution techniques for frequency assignment problems," Springer Science+Business Media. Ann Oper Res 153, pp. 79–129. 2007.

www.fap.zib.de

P. Kampstra, R. D. van der Mei, and A. E. Eiben, "Evolutionary Computing in Telecommunication Network Design: A Survey," Vrije Universiteit, Faculty of Exact Sciences and CWI, Advanced Communication Networks. Amsterdam, Netherlands. 2006.

E. Rashedi, H. Nezamabadi-pour, and S. Saryazdi, "GSA: A Gravitational Search Algorithm, Information Sciences;" Elsevier. 2009.

ع. راشدی¬ پور، ح. نظام آبادی پور و س. سریزدی، ”الگوریتم جستجوی گرانشی باینری“، هشتمین کنفرانس سیستم¬های هوشمند، دانشگاه فردوسی، مشهد، سال 1386.

J. P. Malar Dhas, and R. S. Rajesh, "Particle swarm intelligence for Channel Assignment Problem in mobile cellular communication system," Int. J. Artificial Intelligence and Soft Computing, vol. 3, No. 1, 2012.

E. ruzgar, and O. Dagdeviren, "Performance evaluation of distributed synchronous greedy graph coloring algorithms on wireless Ad Hoc and sensor networks," International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC). Vol. 5, No. 2, March 2013.

CALMA website, EUCLID CALMA project, Publications and instances available at FTP Site:ftp://ftp.win.tue.nl/pub/techreports/CALMA/, 1995.

K. I. Aardal, C. A. J. Hurkens, J. K. Lenstra, and S. R. Tiourine, Algorithms for Frequency Assignment Problems (Extended Abstract), CWI Quarterly. vol. 9, pp. 1-8. 1996.

S. R. Tiourine, "Decision Support by Combinatorial Optimization: Case Studies," Eindhoven University of Technology. 1999.

A. Bouju, J. F. Boyce, C. H. D. Dimitropoulos, G. Vom Scheidt, and J. G. Taylor, Applied Decision Technologies {(ADT'95)}, London: 1995.

A. Kapsalis, P. Chardaire, V. J. Rayward-Smith, and G. D. Smith, "The Radio Link Frequency Assignment Problem: {A} Case Study Using Genetic Algorithms," Lecture Notes on Computer Science. vol. 993, pp. 117-131. 1995.

C. Crisan, and H. M{"u}hlenbein, "The Frequency Assginment Problem: {A} Look at the Performance of Evolutionary Search," Springer, Lecture Notes in Computer Science. vol. 1363, pp. 263-274. 1998.

A. W. J. Kolen, C. P. M. {v}an Hoesel, and R. {v}an {d}er Wal, A Constraint Satisfaction Approach to the Radio Link Frequency Assignment Problem, EUCLID CALMA project. 1994.

A. Bouju, J. F. Boyce, C. H. D. Dimitropoulos, G. Vom Scheidt, J. G. Taylor, A. Likas, G. Papageorgiou, and A. Stafylopatis, Int. Conf. For Digital Signal Processing {(DSP'95)}. Limassol, Cypres. 1995.

D. V. Pasechnik, An Interior Point Approximation Algorithm for a Class of Combinatorial Optimization Problems: Implementation and Enhancements, Delft University of Technology. 1998.

D. Allouche, S. {d}e Givry, and T. Schiex, (2010). Proc. of CP 2010, pp. 53-60.. Available: www.inra.fr

M. Sanchez, D. Allouche, S. {d}e Givry, and T. Schiex, (2009). Proc. of IJCAI'09, 2009. Available: www.ijcai.org

K. I. Aardal, C. P. M. {v}an Hoesel, A. M. C. A. Koster, C. Mannino, and A. Sassano, Models and Solution Techniques for the Frequency Assignment Problem. Konrad-Zuse-Zentrum f{"u}r Informationstechnik Berlin, Berlin, Germany. 2001. Available: www.zib.de


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________