بهبود تخمین تلاش توسعه نرم افزار با استفاده از ترکیب الگوریتم های جستجوی فاخته و بهینه سازی ازدحام ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، اصفهان، ایران

چکیده

تخمین صحیح تلاش لازم برای توسعه نرم‌افزار، نقش مهمی در موفقیت این قبیل پروژه‌ها دارد. تاکنون پژوهشهای متعددی برای تخمین تلاش انجام شده است، لیکن بهبود دقت این محاسبه هنوز از چالشهای مطرح است. در این مقاله، راهکاری مبتنی بر الگوریتمهای فراابتکاری برای حل این چالش ارائه شده است. روش کار به این صورت است که ابتدا از الگوریتم جستجوی فاخته به منظور انتخاب صحیح ویژگیهای نرم‌افزاری مطرح در تخمین تلاش استفاده می‌شود. سپس جواب‌های به دست آمده با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات بیشتر مورد واکاوی قرار می‌گیرد. ایده این کار آن است که اجرای متوالی الگوریتم‌های مذکور باعث جستجوی دقیق‌تر فضای مسأله شده و امکان دسترسی به بهینه سراسری، یعنی ویژگیهای بهینه را افزایش دهد. در نهایت، ویژگیهای انتخاب شده به عنوان پارامترهای ورودی مدل پسا معماری کوکومو2 مورد استفاده قرار گرفته و تلاش لازم، محاسبه می‌شود. راهکار پیشنهادی بر روی دو مجموعه داده کوکومو81 و کوکوموناسا مورد بررسی قرار گرفته و به‌منظور ارزیابی آن از دو معیار متوسط شدت خطای نسبی و درصد پیش‌بینی استفاده ‌شده است. نتایج به‌دست آمده از آزمایش‌های این راهکار و مقایسه‌ آن‌ با پژوهشهای پیشین نشان می‌دهد که در کوکومو81، مقدار متوسط شدت خطای نسبی به ‌اندازه 177/0 کاهش‌ یافته و درصد پیش‌بینی به ‌ترتیب در سه حالت 25، 30 و 40 درصد، به‌‌ اندازه 87/7%، 04/8% و 66/8% افزایش ‌یافته است. همچنین در کوکوموناسا، مقدار متوسط شدت خطای نسبی به ‌اندازه 151/0 کاهش‌ یافته و درصد پیش‌بینی به ‌ترتیب در سه حالت 25، 30 و 40 درصد، به ‌اندازه 55/7%، 98/7% و 11/8% افزایش ‌یافته است.

کلیدواژه‌ها