دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. افزایش کارآیی و قابلیت اطمینان در مسیریابی جغرافیایی چندپخشی مبتنی بر منطق فازی در VANET

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

الهام مریدی؛ حمید براتی