دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-92 
5. بهبود عملکرد الگوریتم KNN با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری PSO

صفحه 52-62

احمد حاجی مرادی؛ علیرضا ناصرصدرآبادی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حبیب زارع احمدآبادی