رتبه مجله در سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1396:  (B(69

 


 آمار و ارقام:

تعداد دوره‌ها :  9

تعداد شماره‌ها : 23

تعداد نویسندگان:  341

تعداد داوران: 759

تعداد مشاهده مقاله: 47,436

نسبت مشاهده بر مقاله: 296.48

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 54,487

نسبت دریافت فایل بر مقاله:340.54

تعداد مقالات ارسال شده: 1,252

تعداد پایگاه های نمایه شده: 4

میانگین زمان ارسال مقاله تا اولین تصمیم گیری: 3 الی 6 ماه

درصد پذیرش مقالات: 11 درصد

بر اساس نامه شماره 233216/3 به تاریخ 1390/11/15 از دفتر امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1390/10/21، درجه علمی-پژوهشی (ISC) به این فصلنامه اعطا شده است. مقالات دریافتی در این مجله به زبان فارسی/ انگلیسی است.

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-60 

3. A Speech Act Classifier for Persian Texts and its Application in Identifying Rumors

صفحه 18-27

Zoleikha Jahanbakhsh-Nagadeh؛ Mohammad-Reza Feizi-Derakhshi؛ Arash Sharifi


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2383-1006
شاپا الکترونیکی
2588-4913

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان