دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. Image Denoising Based on a Local Optimal Balance Between Fidelity and Smoothness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1397

Arefeh Khanlari؛ Mehdi Ezoji


2. To Move or Not to Move: An Iterative Four-Phase Cloud Adoption Decision Model for IT Outsourcing Based On TCO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

میرسعید حسینی شیروانی


3. انطباق دامنه کرنلی و تطبیق توزیع متعادل برای طبقه‌بندی تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

شیوا نوری سرای؛ جعفر طهمورث نژاد


4. ارائه یک روش استخراج هوشمند در سیستم های نهان نگاری صوتی بر اساس تبدیل موجک ارتقاء یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

سید مصطفی پورهاشمی؛ محمد مصلح؛ یوسف عرفانی


5. تشخیص هوشمند سرطان پستان با انتخاب ویژگی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و دسته‌بندی ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

زیبا خنده زمین؛ مرجان نادران طحان؛ محمدجواد رشتی


6. یک دسته بند کنش گفتار برای متون فارسی و کاربرد آن در شناسایی شایعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

زلیخا جهانبخش نقده؛ محمدرضا فیضی درخشی؛ آرش شریفی


7. به‌کارگیری ویژگی بردار هویت و ماشین بردار پشتیبان به‌منظور شناسایی و طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

عاطفه بنی اسدر؛ Dr. Bagher babaali