کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
تشخیص هوشمند سرطان پستان با انتخاب ویژگی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و دسته‌بندی ماشین بردار پشتیبان

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 115-123

زیبا خنده زمین؛ مرجان نادران طحان؛ محمدجواد رشتی