دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 (پاییز و زمستان) 
1. طراحی و توسعه آنتولوژی تجربیات مکانی در مسیریابی شهری

صفحه 1-15

ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مریم برزگر؛ مریم شاکری