بر اساس نامه شماره 233216/3 به تاریخ 1390/11/15 از دفتر امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1390/10/21، درجه علمی-پژوهشی (ISC) به این فصلنامه اعطا شده است. مقالات دریافتی در این مجله به زبان فارسی/ انگلیسی است.

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-60 

3. A Speech Act Classifier for Persian Texts and its Application in Identifying Rumors

صفحه 18-27

Zoleikha Jahanbakhsh-Nagadeh؛ Mohammad-Reza Feizi-Derakhshi؛ Arash Sharifi


شناسنامه نشریه