شماره جاری: دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-115 

4. الگوریتم توازن‌بار مبتنی بر پیش‌بینی ELM در محاسبات ابری

صفحه 39-52

صدیقه باقری؛ سید اکبر مصطفوی؛ فضل الله ادیب نیا


شناسنامه نشریه