دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. Image Denoising Based on a Local Optimal Balance Between Fidelity and Smoothness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1397

Arefeh Khanlari؛ Mehdi Ezoji


2. تشخیص گروه های اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

علی اکبری؛ حسن فرسی؛ سجاد محمدزاده


3. الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای سری‌های زمانی در بازارهای مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1398

مریم دهقانی؛ محمد قاسم زاده؛ حبیب انصاری سامانی


4. الگوریتم جستجوی گرانشی با همسایگی نزدیکترین-بهتر برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1398

محمدباقر دولتشاهی؛ ولی درهمی؛ حسین نظام آبادی پور