رتبه مجله در سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1396:  (B(69

 


 آمار و ارقام:

تعداد دوره‌ها :  8

تعداد شماره‌ها : 25

تعداد نویسندگان:  272

تعداد داوران: 737

تعداد مشاهده مقاله: 31,489

نسبت مشاهده بر مقاله: 256.01

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 38,001

نسبت دریافت فایل بر مقاله:308.95

تعداد مقالات ارسال شده: 1,129

تعداد پایگاه های نمایه شده: 4

میانگین زمان ارسال مقاله تا اولین تصمیم گیری: 3 الی 6 ماه

درصد پذیرش مقالات: 9 درصد

بر اساس نامه شماره 233216/3 به تاریخ 1390/11/15 از دفتر امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1390/10/21، درجه علمی-پژوهشی (ISC) به این فصلنامه اعطا شده است. مقالات دریافتی در این مجله به زبان فارسی/ انگلیسی است.

شماره جاری: دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-67 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2383-1006
شاپا الکترونیکی
2588-4913

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان