فراهم‌سازی چندهدفه‌ی برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیاء با تأخیر و هزینه‌ی کمینه در رایانش مهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نرم‌افزار، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

اینترنت اشیاء موقعیت‌های فراوانی برای برنامه‌های کاربردی تازه ظهور یافته مانند ماشین‌های خودکار و برنامه‌های کاربردی شهر هوشمند فراهم ساخته است. با ظهور برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیاء که در مقایسه با برنامه‌های کاربردی موجود نیازهای متفاوتی دارند، رایانش ابری توانایی برآورده ساختن نیازهای این برنامه‌های کاربردی نوظهور را نخواهد داشت. رایانش مهی به‌عنوان یک مدل محاسباتی به‌منظور برآورده ساختن نیازهای برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیاء معرفی شد. بیشتر تلاش‌های انجام‌شده در تحقیق‌ها، کمینه یا بیشینه کردن یک هدف در مسائل مختلف مدیریت منابع در رایانش مهی است که می‌تواند به دیگر خروجی‌های مهم تصمیم‌گیری آسیب بزند. در این مقاله یک چهارچوب چندهدفه برای یافتن گره‌های مه مناسب به‌منظور قرار دادن برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیاء پیشنهاد شده است. مسئله‌ی فراهم‌سازی پویای سرویس‌ها در رایانش مهی به‌عنوان یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته فرمول‌بندی شده است و روش برنامه‌ریزی وزن‌دار آرمانی برای حل این مسئله‌ی چندهدفه به‌منظور برقراری مصالحه‌های گوناگون میان هزینه‌ی منابع و تأخیر برنامه‌های کاربردی به کار گرفته شده است. علاوه بر این، با استفاده از نمودار جبهه‌ی پَرِتو و شبیه‌سازی‌های مختلف، اهمیت استفاده از روش‌های چندهدفه برای فراهم‌سازی سرویس‌ها در رایانش مهی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها