بهبود دقت جهت‌یابی رادارهای LFM با روش مقایسه دامنه برای محیط‌های چند مسیره در سیستم‌های پشتیبانی جنگ الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران ، ایران

چکیده

سیستم‌های پشتیبانی جنگ الکترونیک (ESM/ELINT) سیگنال‌های ارسال شده از رادارها را دریافت، پردازش، تحلیل و جهت یابی می کنند. جهت‌یابی و تعیین زاویه ورود، یکی از مهم‌ترین پارامترهای راداری است که در عملیات پردازش، جداسازی و تفکیک، دسته‌بندی و مکان‌یابی رادارها نقش بسزایی دارد. برای جهت‌یابی (DF) و تخمین زاویه ورود از تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌شود. در میان روش‌ها، تکنیک مقایسه دامنه ( ADF) به دلیل سرعت‌بالا و پیچیدگی محاسباتی پایین جزو متداول‌ترین تکنیک‌های جهت‌یابی می‌باشد. چند مسیرگی موجب کاهش کارایی سیستم های جهت یاب می شود. در محیط‌های کوهستانی و غیرشهری، دقت جهت‌یابی سیستم‌های شنود راداری (ELINT) می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر نماید یکی از عوامل تأثیرگذار بر دقت جهت‌یابی عامل چندمسیرگی است. در این مقاله روشی جدید ارائه‌شده است که اثر چندمسیرگی را در پالس‌های دریافتی از رادارهای LFM کاهش می دهد و موجب بهبود دقت جهت‌یابی در سیستم‌های ESM/ELINT شود. پالس‌های دریافتی به دلیل وجود اثرات چندمسیرگی دارای نوسانات و اعوجاج دامنه هستند. روش پیشنهادی بدین‌صورت است که از طریق تبدیل سیگنال به تبدیلات دوبعدی فوریه زمان کوتاه (STFT ) و تبدیل موجک و با استفاده از الگوریتم لبه یابی سوبل ، دو زمان ورود پالس ( TOA) آشکارسازی می‌شوند. اولین TOA مربوط به پالس اصلی (دریافتی از مسیر مستقیم) و TOA دوم مربوط به زمان شروع پالس منعکس شده (اثر چندمسیرگی) می‌باشد. سپس بازه زمانی بین TOA پالس اصلی و TOA پالس بازگشتی به‌عنوان سیگنال بدون اثرات چندمسیرگی در نظر گرفته می‌شود که در این زمان، دامنه پالس دچار نوسانات و اعوجاج نشده است. به عبارت دیگر، پالس اصلی با پالس چندمسیره ادغام نشده است. بنابراین آشکارسازی دامنه پالس اصلی دریافتی، با حذف اثر چندمسیرگی اجرا می گردد. میانگین مقدار دامنه در همین محدوده زمانی محاسبه‌شده و با تکنیک جهت‌یابی مونوپالس برای یک آرایه آنتن 8 تایی جهت‌یابی انجام می‌گیرد. بنابراین، روش پیشنهادی منجر به بهبود دقت جهت‌یابی با روش مقایسه دامنه (ADF) در شرایط وجود اثرات چندمسیرگی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها