الگوریتم بهینه سازی جریان های آب: روشی جدید در بهینه‌سازی مسائل با بعد بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکاترونیک، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشکده فنی-مهندسی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

در این مقاله، یک روش بهینه‌سازی فراابتکاری، برگرفته‌شده از رفتار و حرکت جریان‌های آب بر روی زمین در رسیدن به پست‌ترین مکان ممکن، جهت حل مسائل پیوسته ارائه‌شده است. حرکت ساده جریان‌ آب بر روی زمین به‌طور مشخصی کارآمد و بهینه می‌باشد و همیشه کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر رسیدن به عمیق‌ترین نقطه را در بر دارد. در الگوریتم ارائه‌شده حرکت‌های ساده آب در مسیریابی، تغییر جهت و حتی ایجاد تندآب و گرداب به صورت عملگرهای ریاضی مختلف شبیه‌سازی‌شده است. در ادامه مقاله، جهت بررسی کارایی الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی، بیست‌وسه تابع استاندارد مختلف مورد استفاده قرارگرفته و کارایی الگوریتم با برخی روش‌های کلاسیک بهینه‌سازی فراابتکاری مورد مقایسه قرارگرفته‌است. نتایج آزمایش‌ها مؤید این است که الگوریتم ارائه‌شده از نظر دقت و سرعت در بیشتر توابع آزمون استاندارد عملکرد بهتری را ارائه می‌دهد، به‌ویژه در بعد بالا این برتری به‌طور معنی‌داری قابل‌مشاهده است و اختلاف بسیار زیادی با دیگر الگوریتم‌ها دارد، به‌طوری‌که الگوریتم‌های دیگر تقریباً قادر به بهینه‌سازی در ابعاد بالا نیستند. در بعد 30، میانگین زمان اجرای برنامه الگوریتم آب باران نسبت به الگوریتم وراثتی 657/1 و نسبت به الگوریتم جستجوی فاخته 274/1 می‌باشد. در جایی‌که میانگین خطای الگوریتم ارائه‌شده به الگوریتم وراثتی 06/0 و نسبت به الگوریتم جستجوی فاخته 004/0 می‌باشد. بنابراین افزایش %94 دقت درازای %65 درصد زمان بیشتر نسبت به الگوریتم وراثتی و افزایش %6/99 دقت درازای %5/27 زمان بیشتر نسبت به الگوریتم جستجوی فاخته مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها