یک روش پنهان نگاری تصویر ایمن با کیفیت بینایی تصویر بالا بر مبنای LSBM و الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

روش تطابق بیت کم ارزش یا LSBM، یکی از روش های ساده پنهان نگاری است که حملات نسبتا موفقی برای کشف آن ارائه شده است. کیفیت بینایی تصویر (مشاهده ناپذیری) و عدم کشف توسط حملات پنهان شکنی، دو معیار مهم برای هر روش پنهان نگاری است. هدف اصلی در این مقاله ارائه روشی بر مبنای LSBM است که نسبت به آن، در این دو معیاربرتری داشته باشد. در روش پیشنهادی تصویر پوشش بلاک‌بندی شده و برای هر بلاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع تولید اعداد شبه تصادفی (LCG)، بهترین دنباله جاسازی انتخاب می شود. بهترین دنباله شامل پیکسل هایی است که بیت کم ارزش آنها با بیت های داده بیشترین مطابقت را داشته باشد. در مرحله دوم، با استفاده از LSBM در پیکسل های این دنباله جاسازی انجام می شود. پیکسل هایی که بیت کم ارزش آنها با بیت داده موردنظر مطابقت ندارند، باید یک واحد افزایش یا کاهش یابند. برای انجام این انتخاب، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است، به نحوی که بلاک حاصل کمترین تغییر هیستوگرام را نسبت به بلاک اولیه داشته باشد. مقایسه معیارهای کیفیت تصویر و دقت حملات در کشف این روش، نشان دهنده بهبود مناسب این معیارها در مقایسه با روش LSBM است.

کلیدواژه‌ها