تحلیل و بررسی تعیین حالات روحی از روی متون با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده- هدف از پژوهش حاضر متن‌کاوی جهت پی بردن به حالت روحی افراد در تایپ متون است. در این پژوهش از 14640 توئیت در رابطه با خطوط هوایی جهت تحلیل احساسات در سه دسته‌ی مثبت، منفی و خنثی استفاده شده است. طرح پیشنهادی جدید دارای سه مرحله اصلی است. در مرحله اول پیش پردازشی به منظور آماده سازی پایگاه داده انجام می‌‌گیرد. در مرحله دوم با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری کلمات اصلی را از بین تمامی کلمات موجود استخراج می‌شود. منظور از کلمات اصلی کلماتی هستند که بیشترین تأثیر را برای دسته‌بندی دارند. سپس با استفاده از یک شبکه‌ی عصبی پیچشی اقدام به استخراج ویژگی‌های مناسب صورت می‌گیرد. سپس درمرحله آخر با استفاده از یک شبکه‌ی عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) طبقه بندی انجام می‌گیرد. در روش پیشنهادی جدید، برخلاف روش های مرسوم که کلمات بعد از پیش پردازش به مرحله ی بعد راه پیدا می کنند، با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری از میان تمامی این کلمات ،کلمات اصلی را استخراج می‌کنیم که این کار خود سبب کاهش قابل توجهی از حجم کلمات ورودی می‌شود. طرح پیشنهادی جدید در آزمایش تجربی توانست به‌ پارامترهای دقت 0/990، صحت 0/983 و فراخوانی 0/875 برسد. این نتایج نشان‌دهنده‌ی برتری طرح پیشنهادی این مقاله در مقایسه با سایر روش های قبلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها