ارائه یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر جهت حرکت و موقعیت خودروها برای شبکه‌های موردی بین‌خود‌رویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

چکیده- ویژگی‌های خاص شبکه‌های موردی بین‌خود‌رو‌یی مانند توپولوژی پویا و محدود بودن برد رادیویی خودروها همچنین بی‌سیم بودن محیط انتقال بین خود‌رو‌ها و وجود موانع مختلف مانند ساختمان‌ها و درختان نیاز به تجهیزات کنار جاده‌ایی را در مسیر‌یابی شبکه‌های موردی بین‌خودرویی مطرح کرده است. با توجه به عدم وجود ارتباط‌های پایدار در شبکه‌های موردی بین‌خودرویی، الگوریتم‌های مسیریابی مبتنی بر موقعیت گزینه مناسبی برای این شبکه‌ها می‌باشند. لذا در این مقاله یک رویکرد مسیر‌یابی مبتنی بر موقعیت برای شبکه‌های موردی بین‌خود‌رو‌یی ارائه می‌شود که برای مسیر‌یابی، پارامتر‌های متعددی مانند فاصله، اولویت‌بندی بسته‌ها، جهت حرکت خود‌رو‌ها و تراکم خودروهای شبکه را در نظر می‌گیرد تا قادر باشد تأخیر انتها به انتها و تا حد امکان گم شدن بسته‌ها را کاهش دهد. برای ارزیابی کارایی رویکرد پیشنهادی از شبیه‌ساز THE ONE استفاده شده است و عملکرد رویکرد پیشنهادی با الگوریتم‌های RAGR، CMGR، SDR مورد مقایسه قرار‌گرفته است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که بطور متوسط نرخ تحویل بسته رویکرد پیشنهادی 26% با حضور 200 خودرو و 23% با حضور 300 خودرو، تأخیر انتها به انتها 82 % با حضور 200 خودرو و 65 % با حضور 300 خودرو و تعداد گام‌ها 14 % با حضور 200 خودرو و 20 % با حضور 300 خودرو نسبت به پروتکل‌های مورد مقایسه بهبود داشته است.

کلیدواژه‌ها