تعیین و تشخیص ضربان قلب در سیگنال الکتریکی قلب برای کاربردهای پزشکی از راه دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران/ پردیس دانشکده های فنی/ دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

نوار قلب، تغییرات پتانسیل الکتریکی عضلات قلب را نشان می دهد. این سیگنال اطلاعات با ارزشی درباره وضعیت بیمار نظیر ضربان قلب را در اختیار پزشکان قرار می دهد. در سال‌های اخیر با توجه به پیشرفت فناوری های پزشکی از راه دور، تحلیل خودکار این سیگنال به منظور تعیین ضربان قلب موضوع تحقیقات زیادی بوده و الگوریتم های مختلفی برای این کار معرفی شده اند. این الگوریتم ها عموما پیچیدگی های زیادی داشته و کمتر متناسب با شکل و ظاهر سیگنال لید مورد استفاده بوده اند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوریتمی جدید، آسان، با پیچیدگی محاسباتی کم و متناسب با ویژگی های ظاهری سیگنال استفاده‌شده، جهت تعیین ضربان قلب و استخراج پیک S در قطعه QRS، به منظور استفاده در کاربردهای پزشکی از راه دور است. این الگوریتم برای 93 سیگنال مختلف اشتقاق V2 پیاده سازی شده و خطای مثبت و منفی که نشان دهنده کارایی الگوریتم هستند، به ترتیب 100% و 95/99‌% بدست آمده اند. در نهایت الگوریتم ارائه شده در قالب نرم افزار کاربردی اندرویدی پیاده سازی شده است.

کلیدواژه‌ها