اعتبارسنجی پاسخ‌ها در سیستم پرسش و پاسخ با استفاده از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

University of Hormozgan

چکیده

سیستم پرسش و پاسخ شکل خاصی از بازیابی اطلاعات است. با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اسناد (مانند شبکه جهانی وب یا یک مجموعه محلی) سیستم باید بتواند پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده به زبان طبیعی را بازیابی نماید. سیستم‌های پرسش و پاسخ به‌صورت متداول از بخش های پردازش و تجزیه پرسش، تولید عبارت جست‌وجو، بازیابی اطلاعات، استخراج پاسخ‌ و رتبه‌بندی پاسخ‌ تشکیل‌شده است. یکی از علل کاهش کارایی سیستم های پرسش و پاسخ، پایین بودن دقت انتخاب پاسخ های مناسب به پرسش کاربران است. به وسیله ی اعتبارسنجی مناسب پاسخ ها می توان این مشکل را حل نموده و کارایی سیستم پرسش و پاسخ را ارتقا داد. در این پژوهش از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (SVR) برای اعتبار سنجی و رتبه بندی پاسخ ها استفاده‌شده است. الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان با کمینه نمودن ریسک عملیاتی، خطر افتادن در کمینه های محلی را بر طرف می کند. برای ارزیابی کارایی سیستم پیشنهادی از مجموعه پرسش های TREC و پرسش های ویکی پدیا استفاده گردیده است. در این پژوهش از معیارهای میانگین رتبه بندی معکوس و معیار F برای ارزیابی سیستم پیشنهادی استفاده گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش‌ها، مقادیر به دست آمده برای این معیارها توسط سیستم پیشنهادی به ترتیب 81% و 49.7% بوده است. سیستم پیشنهادی در مقایسه با سیستم بدون رتبه بندی پاسخ و سیستم مبتنی بر رتبه بندی پاسخ با شبکه عصبی از کارایی مناسب تری برخوردار است. همچنین سیستم پیشنهادی در مقایسه با پژوهش های پیشین دارای میانگین رتبه بندی معکوس بهتری می باشد.

کلیدواژه‌ها