ارائه یک روش محافظه‌کارانه به منظور بهبود طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

استفاده از معماری‌های ترکیبی حافظه نهان در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده از جمله رویکردهایی است که می‌تواند منجر به بهبود دوام، کارایی و قابلیت اطمینان این سامانه‌ها شود. ازجمله چالش‌های معماری‌های ترکیبی، چگونگی مدیریت فقدان خواندن است. مدیریت مبتنی بر ماشین حالت از جمله روش‌های مدیریت فقدان خواندن است. با این وجود، استفاده از رویکرد ایستا در طراحی ماشین حالت منجر به کاهش قابل توجه طول عمر حافظه نهان می‌شود. در این مقاله یک روش درج محافظه‌کارانه مبتنی بر ماشین حالت (CSMI) برای درج صفحات حاصل از فقدان خواندن در دیسک حالت جامد پیشنهاد می‌شود. CSMI به منظور افزایش طول عمر حافظه نهان، به صورت پویا تعداد بازه‌های استفاده از سیاست عدم درج فقدان‌های خواندن در ادوات با طول عمر محدود را افزایش می‌دهد. به این منظور، ضریب محافظه‌کاری (CF) به ساختار ماشین حالت اضافه می‌شود تا با افزایش تعداد بازه‌های عدم درج در هنگام مواجهه با نرخ برخورد پایین، تعداد دفعات نوشتن بر روی دیسک حالت جامد کاهش یافته و طول عمر حافظه نهان افزایش یابد. ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد روش پیشنهادی، با هزینه قابل چشم‌پوشی در حوزه کارایی (به طور میانگین 0.38% نرخ برخورد پایین‌تر و 0.06% زمان پاسخ بیشتر)، به طور میانگین برای ضرایب محافظه‌کاری با مقادیر 2، 3 و 4 به ترتیب 7.4% (تا 25.48%)، 8.63% (تا 33.97%) و 8.94% (تا 33.97%) تعداد دفعات نوشتن بر روی دیسک حالت جامد را نسبت به بهترین کار پیشین کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها