به‌کارگیری ویژگی بردار هویت و ماشین بردار پشتیبان به‌منظور شناسایی و طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 Assistant Professor, College of Science, University of Tehran

چکیده

یکی از مسائل مهم در سیستم‌های قدرت، تشخیص صحیح اغتشاشات کیفیت توان است. در این مقاله یک روش هوشمند به منظور شناسایی اغتشاشات کیفیت توان ارائه شده است. در روش پیشنهادی که بر مبنای ویژگی بردار هویت است، برای هرسیگنال اغتشاش یک بردار با طول ثابت استخراج می‌شود. به‌این‌صورت‌که در مرحله اول، تبدیل موجک به منظور استخراج ویژگی از سیگنال اغتشاش ورودی به‌کارگرفته شده است و سپس با استفاده از دنباله ضرایب موجک استخراج شده، بردار هویت تولید می-شود. در ادامه بعد از انجام نرمال‌سازی‌های لازم، بردار هویت نرمال شده استخراج شده توسط ماشین بردار پشتیبان طبقه‌بندی می-شود. به‌منظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی دوازده نوع اغتشاش اعم از تکی و ترکیبی ایجاد و کارایی سیستم در شرایط تمیز و نویزی بررسی‌شده است. نویز اعمال شده به هر سیگنال نویز سفید گاوسی با مقادیر سیگنال به نویز 30، 40 و 50 دسی‌بل است. نتایج آزمایش‌ها میانگین دقت روش پیشنهادی را 2/99 درصد نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها