دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

افزایش کارآیی و قابلیت اطمینان در مسیریابی جغرافیایی چندپخشی مبتنی بر منطق فازی در VANET

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

الهام مریدی؛ حمید براتی


A new fast color reduction method based on adaptive histogram binning approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

علیرضا سردار؛ Naser Mehrshad؛ سید محمد رضوی


Heuristic intrusion detection technique based on nonlinear regression and sigmoid function

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

شهریار محمدی؛ مهدی باباگلی


یک الگوریتم انتخاب ویژگی شورایی مبتنی بر حداقل افزونگی، حداکثر همبستگی: یک رویکرد دو هدفه بر اساس مفهوم غلبه پارتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

امین هاشمی؛ محمدباقر دولتشاهی؛ حسین نظام آبادی پور


وارسی ویژگی دسترس پذیری در سیستم های نرم افزاری پیچیده و همروند با رویکرد کشف دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

جعفر پرتابیان؛ وحید رافع؛ حمید پروین؛ صمد نجاتیان؛ کرم الله باقری فرد


پیدا کردن مسیرهای همیلتونی بین دو رأس معین در گراف‌های توری T-شکل با اندازه زوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

ریحانه فرقانی تهرانی؛ فاطمه کشاورز کوهجردی


الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری مبتنی بر شرایط برای حل مسائل بهینه‌سازی سراسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

صفورا اخوان نسب؛ زهرا بهشتی


معیارهای جدید جهت پیش‌بینی لینک مبتنی بر ترکیب نودها و ساختار شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1401

حسن سعیدی نژاد؛ الهام پروین نیا