کلیدواژه‌ها = زمانبندی مقاوم در برابر اشکال
مدل زمانبندی مقاوم در برابر اشکال در کاربرد مبتنی بر مه

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 100-115

احمد شریف؛ محسن نیک رأی؛ علی شهیدی نژاد