نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. احتمالات آگاه به محتوا برای قطعه بندی معنایی تصویر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 32-42

مجید نصیری؛ حمیدرضا رشیدی کنعان؛ سید حمید امیری