نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه دو رویکرد نهان نگاری صوتی کوانتومی بهبودیافته از نظر مقاومت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 180-195

محسن یوسفی نژاد؛ محمد مصلح؛ سعید رسولی هیکل آباد