نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی حرکت در ویدئو با استفاده از فیلتر همبستگی و ویژگی هیستوگرام گرادیان جهتدار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 43-55

مهرداد روحانی؛ حسن فرسی؛ سجاد محمدزاده