نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک معیار جدید اندازه‌گیری شباهت در سیستم‌های توصیه‌گر فازی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-15

منصوره شجاعی؛ حسن صانعی فر