نویسنده = ابوالقاسم صادقی نیارکی
طراحی و توسعه آنتولوژی تجربیات مکانی در مسیریابی شهری

دوره 7، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-15

ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مریم برزگر؛ مریم شاکری